Seuran säännöt

Seuran säännöt


Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Loimaan Palloseura ry., perustettu helmikuun 14. päivänä 1955 (rekisterinumero 66.660). Koti- ja toimipaikka Loimaan kaupunki. Seuran virallisena kielenä on suomen kieli. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry.:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä SPL.


Seuran tarkoituksena on vaalia ja edistää jalkapallon ja futsalin kehitystä toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.


Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa
- tiedotustoimintaa sekä
- välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää tilaisuuksia, rahan keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa kustannus- ja kahvilatoimintaa. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan.


Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä ja maksaa jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa seuran johtokunnan esittelystä. Jäsenmaksu peritään erikseen talvi- ja kesäkausien osalta. Mahdollisista jäsenmaksuvapautuksista päätetään vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä.


Jäsenellä on oikeus erota seurasta jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.


Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii seuran sääntöjen vastaisesti.


Seuran päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous pidetään joulukuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat (2),
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,
4) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille,
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) toiminnantarkastajaa seuraavalle vuodelle,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle,
sekä
8) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.


Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaali ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää. Saavutetut jäsenedut säilyvät.


Seuran tilikausi on 1.11.-31.10. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään yhtä (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

10§
Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta.

Kutsu seuran kokouksiin on nähtävissä netissä osoitteessa www.lops.fi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joissa yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11§
Seuran nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, heistä kumpikin yksinään.

12§
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 3-6 muuta jäsentä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
3. Vahvistaa mahdollisen tehtävänjaon keskuudestaan.
4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
5. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista tavoitteista.
6. Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa.
8. Hoitaa seuran taloutta.
9. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
10.  Päättää ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
11.  Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.

13§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa jos kokouskutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolmeneljättäosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

14§
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

15§
Jos seuran toiminta lakkautetaan päättää viimeinen kokous miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran varat ilman muuta on myös käytettävä.

16§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

Evästeet